Symbols Name

Chess Pieces Names

White Chess King

White Chess Queen

White Chess Rook

White Chess Bishop

White Chess Knight

White Chess Pawn

Black Chess King

Black Chess Queen

Black Chess Rook

Black Chess Bishop

Black Chess Knight

Black Chess Pawn